Pedagogisch beleidsplan en privacyreglement

De Flierefluiter is een Christelijke peuteropvang.

Zij grondt zich op de Bijbel als Gods Woord en ontleent daaraan haar normen en waarden.

Onze visie is dat een mens, dus ook een kind, een uniek schepsel van God is. Diealleen werkelijk gelukkig kan zijn wanneer het in een goede relatie met zijn Schepper leeft.Deze visie dragen we uit door het vieren van de Christelijke feestdagen, het vertellen van Bijbelverhalen, maar zeker ook in de dagelijkse omgang met elkaar.Op deze manier hopen wij dat de peuters hierdoor iets mogen zien en ervaren van Gods grote liefde voor hen.

De Flierefluiter wil een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin peuters worden begeleid, verzorgd en uitgedaagd. Het samenspelen met andere kinderen is daarbij belangrijk, maar ook is er aandacht voor elk kind apart.

In onzepeuteropvangwillen wij kinderen tussen de 2 en 4 jaar de gelegenheid geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit alles doen we uiteraard volgensderegels en richtlijnen die zijnvastgelegd in onsbeleidsplan. Dit beleidsplan kunnen wij u mailen. U kunt het uiteraardookdirect downloaden:Beleidsplan De Flierefluiter januari 2023.pdf
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Flierefluiter Merwedestraat 2022 versie 0.1.pdf
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Flierefluiter Noordstraat 2022 versie 0.1.pdf
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Flierefluiter Pauwtjesmolen 2023 versie 0.1.pdf


Daarnaast hebben wij ook een coachplan:Coachplan FF 2023.pdf

En voor onze VE locaties is er aanvullend een beleidsplan:Beleidsplan Voorschoolse Educatie FF jan 2023.pdf

En we hebben een meldcode:Meldcode Flierefluiter-Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang jan 2022.pdf


Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze ouders, kinderen en medewerkers,
dat leest u in ons reglement en in de bijlage:privacyreglement De Flierefluiter januari 2023.pdf