Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk en kijken steeds wat wij kunnen verbeteren. Ook wordt hierover gesproken binnen de oudercommissie. Ons streven is dat u tevreden bent over de ouderbetrokkenheid op De Flierefluiter.
In ons beleidsplan vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid:


3. HET OUDERBELEID

Contact met ouders/verzorgers

Wij vinden het contact met ouders/verzorgers belangrijk omdat:
 • een goed en open contact met ouders/verzorgers ons de mogelijkheden geeft om samen rondom de peuter en zijn ontwikkeling te staan
 • een goed en open contact ons gelegenheid geeft om in gesprek te blijven met de ouders/verzorgers, ook wanneer er problemen zijn
 • ouders/verzorgers het aanspreekpunt zijn wat betreft de peuter en de thuissituatie
 • ouders/verzorgers het recht hebben om te weten wat er op De Flierefluiter gebeurd.

Een goed ouderbeleid is belangrijk. Wij streven dit na door:
 
 • Na aanmelding contact op te nemen met de ouders en de verdere procedure uit te leggen en hierbij uitleg over een mogelijke wachtlijst
 • Ouders/verzorgers uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, voordat de peuter de eerste keer komt spelen
 • Een welbevindengesprek in te plannen in de eerste maanden dat de peuter is gestart met spelen
 • Elk dagdeel inlooptijd te geven
 • Bij elk thema wekelijks of dagelijks aan ouders/verzorgers mee te delen welke activiteiten er hebben plaatsgevonden
 • Bij elk thema een nieuwsbrief met 'tips voor thuis' te geven aan alle ouders
 • De peuters goed te volgen en hierover de ouders regelmatig te informeren en observaties minimaal één keer per jaar met de ouders/verzorgers te bespreken
 • Minstens één keer per jaar een ouderavond en/of ontmoeting te organiseren
 • Ouders/verzorgers uit te nodigen bij de verjaardag van hun kind en de jaarlijkse kerstviering
 • Elke maand een nieuwsbrief mee te geven en informatie te plaatsen op prikbord en de website
 • Een open houding naar alle ouders, ongeacht afkomst of achtergrond
 • Bij een moeilijke thuissituatie mee te denken en eventueel (na overleg) instanties in te schakelen.
 • Extra aandacht te geven aan ouders van VVE kinderen. Dit onder meer door het meegeven van een VVE tasje, met daarin spelmateriaal voor thuis. Daarnaast extra oudergesprekken als dit nodig is en uitleg over het VVE programma
 • Ouders te prikkelen om mee te denken en deel te nemen aan activiteiten en dit ook van hen te verwachten
 • Regelmatig overleg met de oudercommissie te hebben.

3.1: Na aanmelding
 
 • Wordt er met de ouders direct contact opgenomen, via mail of telefoon
 • Wordt de procedure uitgelegd, bij vragen kunnen ze ons altijd bereiken
 • Wordt er afgesproken rond welke leeftijd plaatsing wenselijk is
 • Worden de mogelijkheden (datum, dagdelen, etc.) doorgesproken met de ouders.

3.2: De kennismaking
 
 • Er wordt telefonisch contact met de ouders/verzorgers opgenomen wanneer de plaatsingsdatum bekend is en dan worden de mogelijkheden nogmaals doorgesproken. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek
 • Tijdens dit kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers pakken wij de plaatsingsovereenkomst erbij en kijken of er nog vragen zijn. Verder is het een rustig moment om ouders/verzorgers informatie over de peuteropvang te geven en kennis te maken.
 • Tijdens het intakegesprek richten wij ons op ouder en kind en proberen hierbij goed contact te maken. Ouders wordt gevraagd naar bijzonderheden.
 • Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de peuteropvang.
 • Wij geven het informatieboekje en lichten wat dingen toe en wijzen de ouders op ons beleidsplan, etc. Ook vertellen wij over ons observatieformulier en over de oudercommissie.
 • Ouders/verzorgers geven wij een rondleiding en ook de peuter laten we alles zien. De peuter krijgt gelegenheid om even te spelen in de speelruimte.
 • Na deze kennismaking krijgt de peuter een persoonlijke uitnodigingskaart mee.

3.3: De inlooptijd
 
 • Iedere ochtend is er een inloop van 08.30-08.45 uur en iedere middag van 13.10-13.25 uur.
 • Ouders/verzorgers krijgen gelegenheid om nog even samen met hun kind een activiteit te doen; afhankelijk van de behoefte van de peuter en/of ouder/verzorger wordt door de ouder/verzorger beslist of hier gebruik van wordt gemaakt.
 • Als het nodig is geven wij advies aan ouders/verzorgers om kort en duidelijk afscheid te nemen van hun peuter.
 • Als er vragen zijn kunnen ouders/verzorgers dit tijdens de inloop aan ons vragen of zij maken een afspraak voor een rustig gesprek.
 • We hechten er belang aan om te investeren in de band met ouders/verzorgers en nemen daarom tijdens de inloop en het ophalen de tijd voor hen; we vragen naar het welzijn van het kind en de ouder.

*momenteel geldt ons coronaprotocol waardoor de inloop anders gaat dan gebruikelijk: zie ons Protocol Kinderopvang Coronavirus 2021

3.4: Thema's en activiteiten
 
 • Wij werken o.a. met het programma "Doe meer met Bas" en laten gedurende het jaar verschillende thema's aan bod komen.
 • Wij informeren ouders/verzorgers in de nieuwsbrief over het thema en geven praktische tips voor thuis.
 • Ouders/verzorgers en peuters vragen wij om materialen mee te nemen die passen bij het thema.
 • Afhankelijk van het thema vragen wij ouders/verzorgers op de peutergroep te helpen, bijvoorbeeld om voor te lezen, 'de baby in bad te doen' of 'het laten zien van een huisdier'.
 • We stellen ouders/verzorgers via de deurbrief op de hoogte wanneer het thema start en is afgelopen.
 • Voor de ouders/verzorgers hangt er een deurbrief of met daarin de (geplande) activiteiten, daarnaast hangt er allerlei informatie op het prikbord.
 • Bij ieder thema zijn er prentenboeken op de groep die de ouders met hun kind kunnen lezen.
 • Op onze site staat de nieuwsbrief met het thema en zijn er foto's te vinden.
 • Op onze site staan er onder 'nieuws' regelmatig bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld bij de bibliotheek.

3.5: Observaties en oudergesprekken
 
 • Wij volgen de peuters gedurende het gehele jaar en noteren bijzonderheden in het leerlingendossier en de ontwikkellijnen in ParnasSys. Tussendoor bespreken wij dit met de ouders/verzorgers.
 • Wij vragen geregeld aan ouders/verzorgers hoe het met hun peuter thuis gaat en of het graag naar de peuteropvang gaat, indien nodig maken wij een 'handelingsplan' voor het individuele kind.
 • Bij een ontwikkelingsachterstand wordt er een observatieverslag gemaakt en volgt er een oudergesprek, deze kinderen worden intern besproken binnen het team.
 • Bij zorgen worden ouders direct geïnformeerd over hun kind en zijn er regelmatig   gesprekken om de voortgang te bespreken.
 • Elk jaar wordt er met iedere ouder/verzorger een persoonlijk gesprek gepland, het eerste gesprek is rond het 3e jaar (eerder of later, afhankelijk van de plaatsing). Wij noemen dit het "welbevindengesprek" en horen dan van de ouder/verzorger (ook) hoe het thuis gaat.
 • Het tweede gesprek is rond het 4e jaar (eerder of later, afhankelijk van vertrek), dit gesprek gaat o.a. over de ontwikkeling van de peuter.
 • Bij opvoedkundige vragen geven wij, indien mogelijk, advies of verwijzen wij ouders door naar hulpinstanties.
 • Wij gebruiken de ontwikkellijnen voor het jonge kind van ParnasSys.
 • Na toestemming van de ouders vullen wij de observatielijsten in en bespreken dit rond de 4e verjaardag van het kind.
 • De informatie worden na toestemming ouders naar de betreffende basisschool gestuurd, als er bijzonderheden zijn wordt deze informatie met de groepsleerkracht van de basisschool besproken.

3.6: Ouderavonden en ontmoetingen
 
 • Afhankelijk van de behoefte wordt er ieder jaar minstens één ouderavond of informatieavond georganiseerd.
 • De ouders worden twee keer per jaar gevraagd voor een schoonmaakavond, de ontmoeting onderling wordt daarbij als zeer positief ervaren.
 • Wij verzorgen rond ieder thema een ontmoeting, dat kan op allerlei manieren: samen koffiedrinken, informatie over het thema, kinderwerk bekijken.
 • Ouders kunnen ook lid worden van de oudercommissie, dan vergaderen zij een aantal keer per jaar met alle leden, ouders die geen lid zijn mogen overigens - indien gewenst- ook aanwezig zijn op deze vergaderingen.

3.7: Kerstviering
 
 • De ouders worden elk jaar uitgenodigd in de groep van hun peuter.
 • Er wordt samen geluisterd, gezongen en gevierd.
 • Na afsluiting is er een gezellig koffie/theemoment met limonade en lekkers voor de peuters.

3.8: Nieuwsbrief en website
 
 • Om de 4 á 5 weken krijgen de ouders een nieuwsbrief.
 • Verder staat er uitgebreide informatie op de site over onze peuteropvang.
 • Op de site staan foto's en/of filmpjes (alleen met toestemming).
 • In de nieuwsbrief staat informatie over ons thema en verder opvoedkundige en praktische informatie.
 • De nieuwsbrief staat op de site en daarnaast o.a. het beleidsplan, het inspectierapport en andere bijlagen.

3.9: Open houding
 
 • Wij hebben naar alle ouders een zelfde open houding.
 • Respect over en weer vinden we heel belangrijk.
 • Het plaatsen van de peuters in de groep wordt in overleg met de ouders gedaan, bijzondere situaties worden individueel bekeken.
 • Wij willen tegemoet komen aan de praktische overwegingen van ouders/verzorgers.
 • Wij bekijken per situatie wat goed is voor ouder en kind.
 • Wij vinden het belangrijk informatie te krijgen van de ouder over het kind.
 • Als er problemen zijn op de groep willen wij dit direct oplossen, met de mentor van de peuter en/of met behulp van de manager.
 • Bij klachten kunnen de ouders dit aan ons melden, wij streven naar een open communicatie, lukt het niet om dit op te lossen kunnen zij zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl).

3.10: Ouders van VVE kinderen/ doelgroep peuters
 
 • Zij krijgen gelegenheid om hun kind voor meerdere dagdelen bij ons te plaatsen (max. 16 uur), de ouders krijgen hiervoor subsidie van de gemeente.
 • De ouders geven ons toestemming om hun kind extra aandacht te geven en als het nodig is te bespreken binnen het MDT.
 • Zij hebben geregeld overleg met ons over hun peuter, hierbij krijgen zij inzicht in het 'handelingsplan' en er is gelegenheid om vragen te stellen.
 • Wij geven informatie over onze aanpak en thema's. Wij gebruiken hierbij diverse VVE programma's, deze richten zich op de totale ontwikkeling van kinderen en heeft specifieke doelen voor taal, voorbereidend rekenen en andere ontwikkelingsgebieden. Achterliggend doel is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen, in het bijzonder de VVE kinderen.
 • Bij de thema's krijgen de ouders tips en spelletjes voor thuis.
 • Er gaat bij ieder thema een VVE tasje mee met daarin bijv. een prentenboek en/of een spel om zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren, deze spullen worden aan het einde van een periode weer ingeleverd.
 • Voor het vertrek naar de basisschool wordt het overdrachtsformulier van hun peuter persoonlijk met hen besproken en geven de ouders toestemming om het formulier door te geven aan de betreffende basisschool en daar te bespreken.
 • Bij het vertrek naar de basisschool wordt het overdrachtsformulier door de pedagogisch medewerkster persoonlijk toegelicht aan de groepsleerkracht, dit noemen we de 'warme overdracht'.

3.11: Ouders prikkelen om mee te denken en mee te doen
         Dit doen we door:
 • door een hartelijke en open houding;
 • door hen te betrekken bij de thema's;
 • door van hen te verwachten dat er respect over en weer is;
 • door van hen te verwachten dat zij de medewerkers informeren over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind thuis;
 • door van hen te verwachten dat er betrokkenheid is bij de activiteiten en dat de ouders thuis aan de slag gaan met het ouderblad en/of tas (VVE);
 • door van hen te verwachten dat er betrokkenheid is bij de ouderactiviteiten op de locatie, zoals aanwezig zijn bij oudergesprekken, ouderavonden en thema-momenten;
 • door aan hen mee te geven dat juist zij heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind.

3.12: Oudercommissie
Op beide locaties hebben wij een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders. Elke ouder die de christelijke identiteit van onze peuterspeelzaal onderschrijft, kan lid worden van de oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen. Bovendien denken ze met het management mee over een verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de organisatie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De oudercommissie heeft een reglement vastgesteld dat bestaat uit twee delen: het algemene reglement en het huishoudelijk regelement.
(ter inzage op locaties en op de website)