Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Het welzijn van iedere peuter staat voorop. Een goed contact met ouders is daarom erg belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat een peuter gestimuleerd en uitgedaagd wordt in zijn ontwikkeling.

0A2A9842

Wij doen dit door:

  • u bij het plaatsen van uw peuter zoveel mogelijk informatie te geven.
  • met u een kennismaking te plannen zodat u en uw peuter even “sfeer” kunnen proeven. En kennis kunnen maken met de pedagogisch medewerksters. Zij geven u ook uitleg over de gang van zaken op de peuteropvang en er is alle gelegenheid om vragen te stellen.
  • u bij het brengen en ophalen gelegenheid te geven voor een kort gesprekje. Neemt dit meer tijd in beslag dan wordt er op een ander tijdstip een gesprek gepland.
  • u uit te nodigen voor een 10-minuten gesprekje over de ontwikkeling van uw kind bij 3 jaar en 4 jaar.
  • dat u aanwezig kunt zijn bij het vieren van verjaardagen.
  • 3 keer per jaar een schoonmaakavond te organiseren waarbij we uw hulp kunnen gebruiken. Het is ook altijd gezellig en we hopen dat u minimaal 1 van de avonden aanwezig kunt zijn.
  • u bij ieder nieuw thema een nieuwsbrief (digitaal) te sturen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van het nieuwe thema. Hierin staan ook tips voor thuis, bijvoorbeeld over voorlezen. Ook staat er informatie in over alle ontwikkelingen op de peuteropvang.
  • informatieve ouderavonden die worden gepland. (Bijvoorbeeld over de taalontwikkeling of voorlezen etc.)

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.