Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Onze peuteropvang biedt Voorschoolse Educatie aan (VE). VE is bestemd voor jonge kinderen met een (ontwikkelings-) achterstand. Dit is meestal op taalgebied. De voorschoolse educatie is voor kinderen op de peuteropvang en de kinderopvang. Doel hiervan is deze doelgroepkinderen een goede start op de basisschool te geven. Samen met de basisschool bieden we VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

0A2A0062

Op de peuteropvang laten wij aan de hand van wisselende thema's allerlei ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod te komen. Passend bij een thema maken wij o.a. een woordenlijst, die u in de nieuwsbrief kunt vinden. Deze woorden staan een aantal weken centraal en zo heeft u de mogelijkheid om hier ook thuis aandacht aan te besteden. We geven ook boekjes mee die bij het thema passen. Binnen de peuteropvang maken wij gebruik van diverse programma's die ons helpen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. U kunt hierbij denken aan “Doe meer met Bas” en Puk. Daarnaast gebruiken wij ParnasSys voor het observeren.

Als vanuit Jong JGZ het advies komt een peuter extra te begeleiden en/of als wij zelf zien dat uw kind gebaat is met extra aandacht, vragen wij hiervoor uw toestemming. Uw peuter valt dan onder de VVE doelgroepkinderen. Wettelijk hebben wij de verplichting om peuters, die een VE indicatie hebben, meer dagdelen (16 uur per week) aan te bieden. De helft van deze uren worden bekostigd door de gemeente. De andere helft (dus 8 uur) betaalt u zelf. In totaal krijgen de peuters tussen 2,5 jaar- 4 jaar in totaal 960 uur VE aangeboden. Zo doen we er alles aan om een peuter zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Voor een goede doorgaande lijn, wordt de ontwikkeling van uw VE peuter besproken met de leerkracht van de basisschool. Wij noemen dit de ‘warme overdracht’. Hierbij gebruiken wij het leerlingenvolgsysteem van ParnasSys. Op deze manier hebben de leerkrachten op school een goed idee hoe een peuter zich bij ons ontwikkeld heeft. Zo willen wij de peuters een goede start op de basisschool geven.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.